Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

21:29
6994 d6eb 500
Reposted frompiehus piehus viamoreorless moreorless

January 20 2018

18:52
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 19 2017

17:07
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme

April 24 2017

13:32
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viadontforgetme dontforgetme
13:27
6363 598f

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish vialifeless lifeless
13:24
13:18
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
13:16
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viailovegreen ilovegreen

February 21 2017

23:18
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
23:16
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viamoreorless moreorless
23:12
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarevalie revalie
23:10
Reposted fromshakeme shakeme viarevalie revalie
23:09
7145 c46c 500
Reposted fromkimik kimik viarevalie revalie
23:08
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum viarevalie revalie
23:08
4940 6ca2
23:05
23:01
7604 0ac8
23:00
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viahouseofpain houseofpain
22:42
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
22:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl